Nut van grammaticaonderwijs

8.3.10 Nut van grammaticaonderwijs

Omschrijving

Het belang van onderwijs in woordbenoemen en zinsontleden.

Toelichting

Er is altijd twijfel geweest over het nut van onderwijs in zinsontleden en woordbenoemen. Argumenten vóór zijn onder andere dat leerlingen inzicht verwerven in de taalstructuur; dat het hun spelvaardigheid bevordert; dat leerlingen stijlbesef ontwikkelen; dat het goed is voor begrijpend lezen; dat het goed is voor het abstraherend vermogen; dat leerlingen inzicht krijgen in verschillen tussen hun eigen taal en een vreemde taal; dat ze een vreemde taal gemakkelijker leren. Deze argumenten worden echter regelmatig onderuitgehaald.
Enige kennis van grammatica lijkt toch noodzakelijk. Zonder gebruik van noties als persoonsvorm en voltooid deelwoord is werkwoordspelling niet goed mogelijk. En voor begrijpend lezen zijn termen als verwijswoord of voorzetsel handig.
Ook voor de vreemde talen en het Nederlands in het voortgezet onderwijs geldt dat wordt nagedacht over de plaats en functie van ontleden en woordbenoemen.

Zie ook

Taalbeschouwing en vreemdetalenonderwijs.