Begrijpend lezen in een tweede taal

5.4.5 Begrijpend lezen in een tweede taal

Omschrijving

De specifieke problemen van tweedetaalleerders bij het begrijpend lezen.

Toelichting

Begrijpend lezen is een wisselwerking tussen leesvaardigheid, taalvaardigheid en kennis van de wereld. Tweedetaalleerders hebben vaak een grote achterstand op deze drie terreinen. In vergelijking met hun Nederlandstalige leeftijdgenoten hebben ze een grote woordenschatachterstand, niet alleen in kwantitatieve zin (ze kennen minder woorden), maar ook in kwalitatieve zin (ze weten minder van de woorden). Naast een beperkte woordenschat maken verwijswoorden, verbindingswoorden en implicaties (impliciete relaties in teksten die de lezer zelf toevoegt) het lezen en begrijpen van geschreven teksten extra lastig. Dat komt doordat:
- van veel woorden niet makkelijk kan worden uitgelegd wat ze precies betekenen (bijvoorbeeld van verbindingswoorden als vandaar en evenals);
- het vaak gaat om taalgebruik dat typisch is voor geschreven taal en minder in alledaagse situaties voorkomt;
- hun kennis van de wereld anders is, vooral als het gaat om culturele tradities en gewoontes.

Zie ook

Woordenschat en begrijpend lezen; taalheterogene groepen algemeen.