Klankzuivere woorden

3.1.12; 9.1.5 Klankzuivere woorden

Omschrijving

Een woord dat precies volgens het fonologisch principe wordt geschreven: elk foneem wordt door een apart grafeem weergegeven.

Toelichting

Het fonologisch principe – een foneem weergeven door een grafeem – is de basis van de Nederlandse spelling. Kinderen leren deze basis aan het begin van het lees- en spellingonderwijs. Woorden die precies volgens dit fonologisch principe worden geschreven, noemen we klankzuivere woorden, zoals maan, kip en moet. Elk foneem (/m/ /aa/ /n/) wordt weergegeven door een apart grafeem (maan).
De schrijfwijze van veel woorden wijkt echter af van het fonologisch principe. In /maanun/ is de lange /aa/ weergegeven door één a en is de /u/ weergegeven door een e: manen. En in /paart/ is de /t/ aan het eind van het woord weergegeven door een d: paard. Woorden die in hun schrijfwijze afwijken van het strikt fonologisch principe, noemen we niet-klankzuivere woorden.

Zie ook

Principes Nederlandse spelling; taalbewustzijn en alfabetisch principe; elementaire spellinghandeling.