Jeugdliteratuur

7. Jeugdliteratuur

Omschrijving

Taaldomein waarin het stimuleren van het lezen van literaire teksten centraal staat.

Toelichting

Een goede lezer:
- leest nauwkeurig en vlot;
- begrijpt wat hij leest;
- kan teksten leren;

- is gemotiveerd om te lezen en waardeert wat hij leest.

Het doel van onderwijs in jeugdliteratuur is leerlingen in aanraking te brengen met verschillende literaire genres, hun literaire smaak te ontwikkelen, ze te motiveren om te lezen en leesplezier te laten beleven. De term ‘literair’ moet ruim worden opgevat en omvat alle teksten die geschikt zijn voor leerlingen in het basisonderwijs.

Voor het onderwijs Nederlands zijn 12 kerndoelen vastgesteld, verdeeld over de domeinen Mondeling onderwijs (kerndoelen 1 tot en met 3), Schriftelijk onderwijs (kerndoelen 4 tot en met 9) en Taalbeschouwing, waaronder strategieën (kerndoelen 10 tot en met 12).

Kerndoel voor jeugdliteratuur
Kerndoel 9: de leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Zie vooral

Literaire genres; boekpromotie.

Bronnen

Tussendoelen gevorderde geletterdheid: Leerlijnen voor groep 4 tot en met 8. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Bal, M. (1978): De theorie van vertellen en verhalen. Inleiding in de narratologie. Muiderberg: Coutinho.

Chall, J. S. (1983): Stages of Reading Development: New York: McGraw-Hill.

Chambers, A. (1994): De leesomgeving. Hoe volwassenen kinderen kunnen helpen van boeken te genieten. Amsterdam: Querido.

Chambers, A. (1995): Vertel eens. Kinderen, lezen en praten. Amsterdam: Querido.

Coillie, J. van (2007): Leesbeesten en boekenfeesten. Hoe werken (met) kinder- en jeugdboeken? Leidschendam: NBD/Biblion.

Duijx, T. (red.) (2003): Leeskracht! Gids voor literaire competentie op school. Leidschendam: Biblion.

Elsäcker, W. & L. Verhoeven (2001): Interactief lezen en schrijven: Naar motiverend lees- en schrijfonderwijs in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Gelderen, A. van, M. Hoogeveen & I. Zijp (2004): Met een blik op de toekomst. 25 jaar leerplanontwikkeling onderwijs Nederlandse Taal in de basisschool. Enschede: SLO.

Huizenga, H. & R. Robbe (2005): Competentiegericht taalonderwijs. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. Hoofdstuk 13, Werken met boeken.

Meelis-Voorma, T., P. Moolenaar & H. Overmeijer (2008): Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk. Groningen: Noordhoff Uitgevers.