Begrijpend lezen in geïntegreerd taalonderwijs

5.4.10 Begrijpend lezen in geïntegreerd taalonderwijs

Omschrijving

De rol van begrijpend lezen in taalonderwijs, waarin verschillende taaldomeinen in samenhang aan bod komen.

Toelichting

Bij taalonderwijs waarin de verschillende taaldomeinen geïntegreerd aan bod komen, speelt ook het begrijpend lezen een rol.
Voorbeelden van geïntegreerd taalonderwijs zijn:

De aanpak van Taalvorming
Hierbij gaat het om taalonderwijs dat wordt vormgegeven vanuit de eigen taal van leerlingen en hun natuurlijke motivatie voor en interesse in taal. Taalvorming werkt via vertellen, spel, schrijven en tekenen (en coaching van leerkrachten daarin) aan taalontwikkeling en plezier in taal. De ‘taalronde’ (een kringactiviteit) vormt de basispraktijk. Een taalronde begint met het uitwisselen van ervaringen. Het lezen is ingebed in het proces van communicatie over ervaringen. Lezen in de taalronde is altijd gekoppeld aan schrijven: leerlingen lezen hun eigen teksten en elkaars ervaringsteksten, ze doen aan ‘close reading’ bij tekstbesprekingen (Van Norden 2004).

De aanpak van Kansrijke taal
Hierbij staat het stimuleren van de taalontwikkeling centraal. Dit krijgt vorm door het inrichten en hanteren van uitdagende taalhoeken. Er wordt van uitgegaan dat er in het taalonderwijs op drie terreinen actie nodig is om te komen tot 'krachtig leren' bij leerlingen: boeiende taalinhouden met samenhang en structuur; taallessen met interactie en zelfstandig verwerken; zelfstandig werken en leren in een krachtige leeromgeving. Kansrijke taal maakt gebruik van zes gekleurde taartpunten, waarbij de groene taartpunt handelt over informatie verwerven over onderwerpen die boeien. De ‘interessante boekenhoek’ is een voorbeeld van een hoek waarin het verzamelen, ordenen, begrijpen, verwerken en presenteren van informatie vorm krijgt (Hansma 2001).

Zie ook

Leesmotivatie; mondelinge taalvaardigheid; stellen.