Spelling in traditioneel taalonderwijs

9.4.2 Spelling in traditioneel taalonderwijs

Omschrijving

De plaats en uitwerking van spelling binnen de opvatting van traditioneel taalonderwijs.

Toelichting

Traditioneel taalonderwijs is overwegend gericht op de vorm van taal. Het is opgedeeld in verschillende domeinen en binnen die domeinen is er aandacht voor specifieke deelvaardigheden. Het gangbare spellingonderwijs beantwoordt in hoge mate aan deze kenmerken:
- In spellingonderwijs is vooral (zo niet uitsluitend) aandacht voor de vorm van taal, om precies te zijn voor de schrijfwijze van woorden en zinnen. Bij spelling leren leerlingen hoe het woord hopeloos geschreven moet worden (zonder n). Het gaat bij spelling niet om de betekenis van dat woord en ook niet om de manier waarop je het in een zin of in een hele tekst kunt gebruiken.
- Spelling is bij uitstek een taaldomein dat afzonderlijk van de andere domeinen, in een aparte leerlijn of met een aparte methode, wordt onderwezen. Verbanden met andere domeinen (bijvoorbeeld stellen) zijn eerder uitzondering dan regel.
- Het domein spelling is opgedeeld in een groot aantal kleinere leerstofeenheden (spellingcategorieën) waaraan verschillende deelvaardigheden zijn gekoppeld. Zo leren leerlingen hoe woorden met een open lettergreep moeten worden gespeld (zoals banen), hoe ze gelijkvormigheid moeten toepassen (zoals bij brand) en hoe ze de werkwoordvormen moeten spellen (zoals jij vindt).

Zie ook

Spellingcategorieën; instructieprincipes onveranderlijke woorden; criteria leerstofordening spelling; voortgezet technisch lezen in traditioneel taalonderwijs.