Toetsen voortgezet technisch lezen

4.2.10 Toetsen voortgezet technisch lezen

Omschrijving

Toetsen om het technisch lezen te meten.

Toelichting

Elke methode voor technisch lezen biedt methodegebondentoetsen die na enkele weken leesonderwijs de prestaties van de leerlingen toetsen. Deze toetsgegevens kunnen worden gebruikt om leerlingen met elkaar te vergelijken, maar zijn niet landelijk genormeerd, zoals de onafhankelijke toetsen. De methodegebonden toetsen zijn deelvaardigheidstoetsen voor leestechniek en vlot lezen.
Voor de voordrachtsaspecten geven methoden in het algemeen alleen observatielijsten. Voor voordrachtsaspecten worden ook geen onafhankelijke toetsen gebruikt.

De meest gebruikte methodeonafhankelijke toetsen voor leestechniek zijn:

DMT
De drieminutentoets van Cito. Deze toets bestaat uit drie kaarten die elk een minuut hardop moeten worden gelezen door de leerling. Het gaat om kolommen losse woorden. De eerste kaart bevat uitsluitend klankzuivere woorden en is geschikt voor halverwege groep 3. De andere kaarten bevatten meerlettergrepige, niet-klankzuivere woorden.

AVI-toets van Cito
Toetskaarten met een korte verhalende tekst. De leerling leest de tekst hardop binnen een bepaalde tijd met zo min mogelijk fouten. Indien de leerling bijvoorbeeld toetskaart AVI 4 goed heeft gelezen, maar de kaart voor AVI 5 niet, dan zit de leerling op het niveau AVI 4. Deze oude niveaus (AVI 1–9) zijn met behulp van een tabel om te rekenen naar de nieuwe AVI-niveaus. Tussen AVI-start en AVI-plus liggen tien AVI-niveaus: M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7 en E7. 'M' betekent 'midden' en 'E' betekent 'eind'. De cijfers 3 tot en met 7 geven aan in welke groep dat niveau gemiddeld bereikt wordt.

Leestechniek en Leestempo
Sinds het schooljaar 2006-2007 zijn deze nieuwe toetsen beschikbaar die kunnen worden gecombineerd met de AVI-toets.
De toetsen Leestechniek (groep 3) en Leestempo (groep 4 t/m 8) vormen de start. Met deze toetsen kan de leraar klassikaal van alle leerlingen het technisch leesniveau bepalen. Uit die toetsen komt het nieuwe AVI-niveau (AVI-start tot AVI-plus, waarop de leraar de boeken kan afstemmen. Alleen de zwakke leerlingen of leerlingen waarover twijfels ontstaan, hoeven verder getoetst te worden met de ‘oude’ AVI-toetskaarten om meer diagnostische informatie te krijgen.
- De toetsLeestechniek: klassikale afname met behulp van werkboekjes. De elementaire leeshandeling wordt hier getoetst, met behulp van plaatjes en steeds vier woorden waarvan er één gekozen moet worden. De kinderen kunnen zelfstandig en in eigen tempo werken.
- De toetsLeestempo: leerlingen lezen stil een tekst in een aantal minuten, waarbij ze in bijna iedere zin door te onderstrepen een keuze moeten maken uit drie woorden: het juiste woord en twee daarvan afgeleide foute woorden. De verschillende toetsen dragen de naam van het niveau (M3, E7, etc.). Bij het voldoende behalen van de toets is het betreffende niveau ook behaald.

Zie ook

Niveaubepaling van teksten;kiezen van teksten; observatie leesgedrag; toetsen beginnende geletterdheid.