Gerichte aanwijzingen bij begrijpend lezen

5.2.1 Gerichte aanwijzingen bij begrijpend lezen

Omschrijving

De leraar geeft gerichte aanwijzingen voor het uitvoeren van de opdracht.

Toelichting

Het vergroten van de taalvaardigheid is gebaat bij oefeningen en opdrachten waarin leerlingen die taalvaardigheid ook feitelijk toepassen. In een leesopdracht passen leerlingen leesvaardigheid toe. In een stelopdracht passen leerlingen schrijfvaardigheid toe. Om leerlingen bij het uitvoeren van zo’n opdracht (lezen, stellen, taalbeschouwing) houvast te geven, richt de leraar hun aandacht op een specifiek aspect van de vaardigheid. De gerichte aanwijzing van de leraar kan ook betrekking hebben op de totale aanpak van de opdracht: “Eerst doe je dit, dan doe je dat, als je een probleem tegenkomt, ga je zo te werk.” De aanwijzing heeft dan het karakter van een stappenplan.
Gerichte aanwijzingen kunnen in verschillende domeinen van het taalonderwijs worden gegeven: beginnende geletterdheid, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, stellen en taalbeschouwing.
Voorbeeld begrijpend lezen
Bij het lezen van een zaakvaktekst kan de leraar de aandacht richten op uiterlijke kenmerken van de tekst, om snel te achterhalen waarover de tekst zal gaan: “Let op de illustraties, de kopjes, de vetgedrukte woorden.”

Voorbeeld voortgezet technisch lezen
De aanwijzingen van de leraar richten zich op de leesstrategieën of de voordrachtsaspecten. Zo kan hij voor het hardop lezen aan elkaar de aandacht richten op het gebruik van de leestekens: ‘Let goed op de leestekens. Bij een komma of een punt houd je even rust.”

Zie ook

Modeling bij begrijpend lezen; stappenplan begrijpend lezen; leesstrategieën; schrijfstrategieën.