Begrijpend lezen en stellen

5.4.9; 6.4.8 Begrijpend lezen en stellen

Omschrijving

De samenhang tussen de domeinen begrijpend lezen en stellen; het benutten van de onderlinge verbanden om het onderwijs in deze domeinen te versterken.

Toelichting

In de praktijk van het onderwijs worden begrijpend lezen en stellen vrijwel altijd als aparte vaardigheden aangeleerd: stellen via de taalmethode en begrijpend lezen via de leesmethode. Voor een combinatie valt echter veel te zeggen. Bij het begrijpend lezen van een tekst gebruik je voor een belangrijk deel dezelfde cognitieve processen als bij het schrijven van een tekst. Net als de schrijver is ook de lezer bezig met de structuur van een tekst, de tekstsoort, de stijl of de bedoeling van de tekst. Lezen en schrijven zijn dus twee kanten van dezelfde medaille: de geschreven tekst (Huizenga 2004).
De combinatie van begrijpend lezen en stellen kan worden uitgewerkt in lessen waarin leerlingen de kennis die ze opdoen bij het lezen van een tekst direct toepassen in een schrijfopdracht.
Dat kan via de volgende stappen:
- het lezen van de tekst;
- het verwerken van de tekst: expliciteren van de gebruikte leesstrategieën (structuur, tekstkenmerken en tekstsoort bepalen, doel afleiden, hoofdgedachte bepalen, enzovoort);
- het omzetten van leesstrategieën in schrijfstrategieën;
- het toepassen van schrijfstrategieën in een schrijfopdracht.

Zie ook

Leesstrategieën; schrijfstrategieën; tekstsoorten; tekstdoelen.