Spelling en beginnende geletterdheid

9.4.7 Spelling en beginnende geletterdheid

Omschrijving

De samenhang tussen de domeinen spelling en beginnende geletterdheid; het benutten van de onderlinge verbanden om het onderwijs in deze domeinen te versterken.

Toelichting

Tijdens de fase van beginnende geletterdheid (groep 1 tot en met 3) wordt de basis gelegd voor de spellingvaardigheid. In de Tussendoelen beginnende geletterdheid van het Expertisecentrum Nederlands zijn bij drie leerlijnen uitspraken over spelling opgenomen:
6. Alfabetisch principe: kinderen kunnen door de foneem-grafeemkoppeling woorden die ze nog niet eerder hebben gezien, lezen en schrijven.
8. Technisch lezen en schrijven, start: kinderen kunnen klankzuivere woorden schrijven.
9. Technisch lezen en schrijven, vervolg: kinderen lezen en spellen klankzuivere woorden (van het type mmkm, mkmm, mmkmm).

Het gaat bij beginnende geletterdheid met andere woorden vooral om het correct leren spellen van klankzuivere woorden. Daarmee wordt het fonologisch principe (alfabetisch principe), ofwel de eerste grondregel van de Nederlandse spelling aangebracht. Deze basis is noodzakelijk om vervolgens ook de (veel grotere groep van) niet-klankzuivere woorden te leren spellen.

Zie ook

Taalbewustzijn en alfabetisch principe; klankzuivere woorden; elementaire spellinghandeling; principes Nederlandse spelling; leerlijnen spelling.