Gerichte aanwijzingen bij voortgezet technisch lezen

4.2.2 Gerichte aanwijzingen bij voortgezet technisch lezen

Omschrijving

De leraar geeft gerichte aanwijzingen voor het uitvoeren van de opdracht.

Toelichting

Het vergroten van de taalvaardigheid is gebaat bij oefeningen en opdrachten waarin leerlingen die taalvaardigheid ook feitelijk toepassen. In een leesopdracht passen leerlingen hun leesvaardigheid toe, in een stelopdracht hun schrijfvaardigheid. Om leerlingen bij het uitvoeren van zo’n opdracht (lezen, stellen, taalbeschouwing) houvast te geven, richt de leraar hun aandacht op een specifiek aspect van de vaardigheid. De gerichte aanwijzing van de leraar kan ook betrekking hebben op de aanpak van de totale opdracht: “Eerst doe je dit, dan dat, als je een probleem tegenkomt, ga je zo te werk.” De aanwijzing heeft dan het karakter van een stappenplan.
Gerichte aanwijzingen kunnen in verschillende domeinen van het taalonderwijs worden gegeven: beginnende geletterdheid, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, stellen en taalbeschouwing.

Voorbeeld voortgezet technisch lezen.
De aanwijzingen van de leraar richten zich op de leesstrategieën of de voordrachtsaspecten. Zo kan hij voor het hardop lezen aan elkaar de aandacht richten op het gebruik van de leestekens: “Let goed op de leestekens. Bij een komma of een punt houd je even rust.”

Voorbeeld begrijpend lezen
Bij het lezen van een zaakvaktekst kan de leraar de aandacht richten op uiterlijke kenmerken van de tekst, om snel te achterhalen waarover de tekst zal gaan: “Let op de illustraties, de kopjes, de vetgedrukte woorden.”

Zie ook

Modeling bij voortgezet technisch lezen; stappenplan begrijpend lezen; stappenplan stellen; leesstrategieën; schrijfstrategieën.