Kenniselementen Taalbeschouwing

8 Taalbeschouwing

1 Wat: leerinhoud

2 Hoe: domeindidactiek

Leerling als taalgebruiker 
1. taalbeschouwingsstrategieën 
2. zinsontleden 
3. woordbenoemen

Taalkenmerken 
4. taalgebruik
5. taalvariatie 
6. taalstructuur

Leerkrachtvaardigheden 
1. grammatica van het Nederlands 
2. vragen stellen
3. gerichte aanwijzingen bij taalbeschouwing
4. modeling bij taalbeschouwing 
5. didactiseren van taalverschijnselen

Onderwijsmiddelen
6. incidenteel taalbeschouwingsonderwijs
7. intentioneel taalbeschouwingsonderwijs 
8. gesprekken over taalverschijnselen 
9. didactisch model taalbeschouwing

Evaluatie en toetsing 
10. toetsen taalbeschouwing

Leerstofordening 
11. criteria leerstofordening taalbeschouwing 
12. leerlijnen taalbeschouwing

3 Wat/waarom: fundament

4 Hoe/waarom: taaldidactiek en taalbeleid

Wetenschappelijke achtergrond
1. taal 
2. fonologie
3. morfologie 
4. syntaxis 
5. semantiek
6. pragmatiek
7. orthografie 
8. metalinguïstisch bewustzijn
9. schoolgrammatica

Maatschappelijke achtergrond 
10. nut van grammaticaonderwijs 
11. taalverandering

Opvattingen over taalonderwijs 
1. opvattingen taalonderwijs algemeen 
2. taalbeschouwing in strategisch taalonderwijs
3. taalbeschouwing in traditioneel taalonderwijs

Taalonderwijs in taalheterogene groepen
4. taalheterogene groepen algemeen 
5. interculturele taalbeschouwing

Samenhang tussen domeinen 
6. taalbeschouwing en mondelinge taalvaardigheid 
7. taalbeschouwing en woordenschat 
8. taalbeschouwing in geïntegreerd taalonderwijs

Samenhang met andere vakken 
9. taalbeschouwing en vreemdetalenonderwijs