Kenniselementen Woordenschat

2. Woordenschat

1 Wat: leerinhoud

2 Hoe: domeindidactiek

Leerling als taalgebruiker
1. woordenschatuitbreiding
2. receptieve woordenschat 
3. productieve woordenschat
4. woordleerstrategieën

Taalkenmerken
5. woordbetekenis
6. woordenschatopbouw
7. vaktaalwoorden
8. schooltaalwoorden
9. signaalwoorden

Leerkrachtvaardigheden 
1. selecteren van woorden
2. semantiseren

Onderwijsmiddelen
3. incidenteel woordenschatonderwijs 
4. intentioneel woordenschatonderwijs
5. didactisch model woordenschatuitbreiding

Evaluatie en toetsing 
6. woordenschattoetsen
7. woordenschrift

Leerstofordening 
8. woordenlijsten
9. woordfrequentie

3 Wat/waarom: fundament

4 Hoe/waarom: taaldidactiek en taalbeleid

Wetenschappelijke achtergrond 
1. mentaal lexicon
2. woordenschatverwerving 
3. cognitieve ontwikkeling en taal 
4. cognitieve academische taalvaardigheid

Maatschappelijke achtergrond 
5. taalvariatie 
6. woordenschat en schoolsucces
7. voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Opvattingen over taalonderwijs
1. opvattingen taalonderwijs algemeen 
2. woordenschat in interactief taalonderwijs 
3. woordenschat in thematisch taalonderwijs

Taalonderwijs in taalheterogene groepen
4. taalheterogene groepen algemeen
5. woordenschatontwikkeling in een tweede taal
6. woordenschatontwikkeling bij taalzwakke leerlingen

Samenhang tussen domeinen 
7. woordenschat en mondelinge taalvaardigheid
8. woordenschat en begrijpend lezen
9. woordenschat en taalbeschouwing 
10. woordenschat en voortgezet technisch lezen

Samenhang met andere vakken 
11. woordenschat in taalontwikkelend vakonderwijs
12. vakbegrippen