Kenniselementen Beginnende geletterdheid

3. Beginnende geletterdheid

1 Wat: leerinhoud

2 Hoe: domeindidactiek

Leerling als taalgebruiker
1. ontluikende geletterdheid
2. boekoriëntatie en verhaalbegrip 
3. functies van geschreven taal
4. taalbewustzijn en alfabetisch principe 
5. auditieve vaardigheden
6. visuele vaardigheden 
7. elementaire leeshandeling
8. elementaire spellinghandeling

Taalkenmerken 
9. voorgelezen teksten
10. zelfgelezen teksten
11. zelfgeschreven teksten
12. klankzuivere woorden

Leerkrachtvaardigheden
1. modeling bij beginnende geletterdheid
2. visuele ondersteuning
3. gerichte aanwijzingen bij beginnende geletterdheid 
4. interactief voorlezen
5. herkennen leesproblemen beginnende geletterdheid

Onderwijsmiddelen
6. leeromgeving beginnende geletterdheid
7. activiteiten beginnende geletterdheid 
8. groeperingsvormen beginnende geletterdheid 
9. methodieken beginnende geletterdheid 
10. ouderparticipatie

Evaluatie en toetsing 
11. toetsen beginnende geletterdheid
12. observatie beginnende geletterdheid

Leerstofordening 
13. criteria leerstofordening beginnende geletterdheid
14. leerlijnen beginnende geletterdheid

3 Wat/waarom: fundament

4 Hoe/waarom: taaldidactiek en taalbeleid

Wetenschappelijke achtergrond 
1. schriftsystemen
2. ontwikkeling geletterdheid

Maatschappelijke achtergrond 
3. functionele geletterdheid 
4. thuissituatie en geletterdheid
5. voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Opvattingen over taalonderwijs 
1. opvattingen taalonderwijs algemeen 
2. beginnende geletterdheid in interactief taalonderwijs 
3. beginnende geletterdheid in traditioneel taalonderwijs

Taalonderwijs in taalheterogene groepen 
4. taalheterogene groepen algemeen
5. beginnende geletterdheid en taalachterstand

Samenhang tussen domeinen 
6. beginnende geletterdheid in geïntegreerd taalonderwijs 
7. beginnende geletterdheid en andere domeinen

Samenhang met andere vakken 
8. beginnende geletterdheid in geïntegreerd onderwijs